تالار زبانشناس

معنی take درمتن زیر چیه

But if you take a big chance,


این تاپیک مربوط به درس« درس واژگان » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « زندگی در جنگل (فلسفه ی ساده زیستی) »

1 Likes

سلام ،از اینجا مطالعه فرمایید.

2 Likes