تالار زبانشناس

Ever چرا اومده؟؟

Have you ever heard of quinine?

2 Likes

Ever اینجا به معنی تا حالا هست. میگه تا حالا در مورد کوئینین شنیده اید?

4 Likes