تالار زبانشناس

اصتلاحات زبان

سلام همانطور که قبلا گفتم الان دوباره برگشتم و با اصتلاحات جدید اول یک مرور بکنیم IMG_20201023_231237

خب این چیز هایی بود که قبلا کارکردیم امروز هم با چند اصتلاح جدید آمدم
1.Do what you want

هرکاری دلت میخواهد بکن.

2.I’m on my way

تو راهم, دارم میام.

3.I beg to differ

باهاتون مخالفم.

4.Hang in there

قوی باش.

5.I won’t be long

کارم زیاد طول نمی کشه
6.As you wish

میل خودته.

7.Use your head

مختو کار بنداز.

8.Level with me

با من رو راست باش .

9.So far , So good

تا الان که خوب بوده.

10.thumbs up

خب بریم چند تا هم با عکس ببینیم

IMG_20201023_231058 Ok :ok_hand: have fun stay home :house_with_garden: :face_with_head_bandage::mask:and see you soon :blush::kissing_heart::heart::rose::pray:t3:

3 Likes