تالار زبانشناس

معنی wondered با توجه به متن

wondered what the kids were like in Dark Falls.


این تاپیک مربوط به درس« به خانه ارواح خوش آمديد فصل هفتم » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « قصه های گوسبامپس » فصل: « به خانه ی ارواح خوش آمدید »

1 Likes