تالار زبانشناس

ارزیابی کتاب از فایلهای در هم خانوم بزیل فرنکویلر

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از کتاب « از فایلهای در هم خانوم بزیل فرنکویلر » نرم افزار «زیبوک» است.
توضیح مختصری از این دوره:
From the Mixed-Up Files of Mrs. Basil E. Frankweiler is a novel by E. L. Konigsburg. It was published by Atheneum in 1967, the second book published from two manuscripts the new writer had submitted to editor Jean E. Karl.
سطح: 6