تالار زبانشناس

کمک در مورد504

در مورد لغات 504 باید.فیلم هارو هم ببینیم