تالار زبانشناس

ترجمه cast در این جمله

Tall trees cast the neighbors’ house in darkness, too.


این تاپیک مربوط به درس« به خانه ارواح خوش آمديد فصل نهم » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « قصه های گوسبامپس » فصل: « به خانه ی ارواح خوش آمدید »

1 Likes

فرو می برند، سایه می اندازند.
در این موارد از دیشکشنری استفاده کنین کمک میکنه دوست عزیز

2 Likes