ترجمهmugginess

wearing a maroon long-sleeved sweatshirt despite the mugginess of the day, and black straight-legged jeans


این تاپیک مربوط به درس« به خانه ارواح خوش آمديد فصل نهم » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « قصه های گوسبامپس » فصل: « به خانه ی ارواح خوش آمدید »

2 پسندیده

منظورش اینه ک با وجود گرما و شرجی بودن هوا اینجور لباس پوشیده

1 پسندیده