تالار زبانشناس

The greater The chance

درجمله
he found that the more a man habitually talked about himself the greater the chance he would actually have a heart attack.
این ترکیب the greater the chance که قبل هر کلمه the هست( the X the X) چه کاربردی داره و کجا استفاده میشه


این تاپیک مربوط به درس« درس اصلی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « قلب سالم »

2 Likes