تالار زبانشناس

Since you last did somthingمعنی جمله

معنی قسمت آخر این عبارت و نقش کلمات last و did ک ظاهرا هر دو فعل هستندبرام مبهمه؟

When we say “it’s been a while” we mean that a long time has passed since you last did something.


این تاپیک مربوط به درس« Learn English With Avengers » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. : « یادگیری انگلیسی با تلویزیون » دوره: « یادگیری انگلیسی با فیلم ها »

2 Likes