تالار زبانشناس

ترجمه looked up در اینجا چیه؟مگه جستجو نمیشه

The villagers looked up from their work


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی چوپان دروغگو » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

2 Likes

ترجمه های مختلفی داره
1- (در لغت نامه یا فهرست و غیره) جستجو کردن 2- (عامیانه) سراغ کسی رفتن، سر زدن به 3- (عامیانه) بهتر شدن، بهبود یافتن، مراجعه، مراجعه ای

3 Likes