تالار زبانشناس

ترجمه reached over

As we rode, I reached over and stroked the back of Petey’s head.


این تاپیک مربوط به درس« به خانه ارواح خوش آمديد فصل سوم » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « قصه های گوسبامپس » فصل: « به خانه ی ارواح خوش آمدید »

2 Likes

سلام وقت بخیر.
دست رو دراز کردن برای گرفتن یا رسیدن به چیزی.
دستم رو دراز کردم و تلنگری/ ضربه ای به پشت سر پیتی زدم

3 Likes

thanks for your help :ok_hand::ok_hand:

3 Likes

You are more than welcome :blush::rose:

4 Likes