تالار زبانشناس

ترجمه روان لطفا

.ترجمه روان جمله چی میشه؟و roughاینجا چی معنی میده؟

Riding in the rough water was an adventure


این تاپیک مربوط به « واژگان » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « ۴۰۰۰ کلمه ی ضروری » : « کتاب اول » : « آزمایشگاه »

1 Likes

سواری روی آبای ناهموار یک ماجرا جویی بود…
البته منظورش از آب ناهموار رو نمیدونم

3 Likes

سواری روی آب های ناآرام یک ماجراجویی بود.
گاهی دیدید که دریا عصبانی هست منظورش از rough همونه

3 Likes

@marjan96
@M_Mahdi_Karimi
:pray::pray::hibiscus::hibiscus:

1 Likes

منظور رود خروشانه بیشتر

4 Likes