تالار زبانشناس

متوجه منظور متن این عکس نمیشم

منظورش یازده و ۲۵ دقیقست

3 Likes