تالار زبانشناس

King Duncan comes for dinner and sleeps at Macbeth's castle

چرا اینجا sleep s گرفته؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی فرمانده مکبث » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

سلام
در زمان حال ساده برای سوم شخص (مفرد he/ she / it)
فعلش s میگیره برا مثال
شکل اصلی فعل come
She comes home
He goes home
He sleeps at my bed
Dany does it
و در جمله شما دانکن سوم شخص ( he ) است
و برای I / you / we / they در زمان حال ساده شکل فعل همون شکل اصلیه.
I go
You come
We sleep
They do

4 Likes