تالار زبانشناس

چرا understand آخرش s اضافه شده

چه زمانی آخر فعلمون s اضافه میکنیم
She understands that is wrong to kill


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی فرمانده مکبث » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

چون فعل اصلی است و هروقت بعد از اسم، she, he, itفعل اصلی باشه باید حالت مفرد بگیره پس s اضافه میکنیم

2 Likes