تالار زبانشناس

سوالی کردن اسامی جمع؟

برای weوthey
آگه بخواهیم سوالی کنیم چی باید بیایم؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی رومئو و ژولیت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

بستگی به جمله تون داره اگر فعل تون to be باشه با are سوالی میشه
اگر فعل اصلی باشه با do
توی زمان گذشته هم به ترتیب were و did

6 Likes

اگه فاعل یه نفر بود، does بیار

اگه بیشتر از یه نفر بود do بیار

من ،تو، او، آن،این، هذا، هذه، ذلک تلک، اینا همش یه نفره… Does

ما، شما، آنها، ایشان، اینها، هؤلاء، اولئک، نحن، هم، هن… اینا بیشتر از یه نفره… Do

استثناً تو انگلیسی هم به، (تو) میگیم you، هم به( شما) میگیم you

You
همیشه
do
میگیره.

برای گذشته همیشه
Did
میاد.

2 Likes