تالار زبانشناس

آیا you سوم شخص؟

برای سوالی کردن youچیکار کنیم؟ باید doesبیاریم؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی رومئو و ژولیت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

4 Likes

سلام دوست خوبم خیر do باید بیاد

5 Likes

اگه فاعل یه نفر بود، does بیار

اگه بیشتر از یه نفر بود do بیار

من ،تو، او، آن،این، هذا، هذه، ذلک تلک، اینا همش یه نفره… Does

ما، شما، آنها، ایشان، اینها، هؤلاء، اولئک، نحن، هم، هن… اینا بیشتر از یه نفره… Do

استثناً تو انگلیسی هم به، (تو) میگیم you، هم به( شما) میگیم you

You
همیشه
do
میگیره.

3 Likes