تالار زبانشناس

معنی off در این درس چیست؟

Are you off to see that gig at the pub, Neil?
در اینجا off به چه معناست؟


این تاپیک مربوط به اپیزود« The Proms » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی شش دقیقه ای »

3 Likes

کاری نداشتن یا وقت داشتن برای انجام کاری معنی میده

2 Likes