علت عدم انطباق ضمیر انعکاسی با مرجع ضمیر در جمله زیر چیست؟

توی جمله زیر که توی متن هست چرا ضمیر themselves با person که مفرده انطباق نداره؟
when that person could not see it in themselves


این تاپیک مربوط به درس« اما واتسون و دیو و دلبر » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. : « یادگیری انگلیسی با تلویزیون » دوره: « یادگیری انگلیسی با فیلم ها »

2 پسندیده