تالار زبانشناس

ارزیابی دوره انگلیسی با مجتبی

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از دوره « انگلیسی با مجتبی » نرم افزار «زبانشناس» است.
توضیح مختصری از این دوره:

سطح: 3

2 Likes