تالار زبانشناس

Strong direct

معنی جمله

it’s not a strong direct thought.

چیه؟


این تاپیک مربوط به درس« درس واژگان » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « مقدمه ای بر بسته انگلیسی قدرت »

3 Likes

Direct
میشه مستقیم داشت درمورد
subconscious
صحبت میکرد که همون نا خود آگاه خودمونه و مستقیم و
direct
نیست

2 Likes