تالار زبانشناس

They were “made“ dormant...!?

این جا چرا made اومده؟

they were made dormant
منظورم اینه اگه made نمیومد هم جمله معنای خودشو داشت ولی اومدنش برای چیه؟


این تاپیک مربوط به درس« درس داستان کوتاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « هنر قدرت »

2 Likes

بین خاموش بودن و خاموش شدن فرقه.

Dormant یعنی خاموش.

To make something dormant یعنی چیزی را خاموش کردن.

یعنی کسی اونو خاموش کرده.

اینجا هم جمله مجهوله و گفته که خاموش شدند.

2 Likes