تالار زبانشناس

سلاممعنی pushing past چیه

You never stop pushing past fear.


این تاپیک مربوط به درس« درس اصلی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « مرد ممتاز »

2 Likes