تالار زبانشناس

سوال از درس مانع پیشرفت از سری درسهای دروس پایه انگلیسی بدون تلاش

فرق as often as و as long as در این درس چیه؟

1 Likes