تالار زبانشناس

May might as well

سلام دوستان
May might as well
چه زمانی استفاده میشه و چه معنی داره

2 Likes
6 Likes