تالار زبانشناس

داستان چوپان دروغگو

چرا در جمله He ran toward the village بعد از كلمه ran از كلمه toward استفاده شده ولي در جمله They ran to the field بعد از كلمه ran از to استفاده شده ؟
و يه سواله ديگه چرا از the field استفاده شده؟

2 Likes