تالار زبانشناس

معادل جمله زیر در زبان فارسی?

Listen, pep talk.
I’m in the middle of my pep talk.
مفهوم pep talk چی میشه? یعنی صحبتای انگیزه بخش?

3 Likes

بله. صحبت انگیزه دهنده و روحیه بخش

3 Likes