تالار زبانشناس

How it is possible you may ask ممکنه بپرسین چطور ممکنه

در این جمله من how is it میشنوم…اشتباه میکنم؟


این تاپیک مربوط به فصل« !علیرضا میلیونر میشود » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی با علیرضا » دوره: « داستانی »

2 Likes

بله دوست خوبم درسته اصلاح شد👌

2 Likes