تالار زبانشناس

معنی left در عبارت زیر چیست

The villagers and the boy went back to the field only to see one sheep left.


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی چوپان دروغگو » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

3 Likes

اینجا یعنی باقی/باقیمانده

4 Likes