تالار زبانشناس

الگوی گرامری

با درود

احتراما جمله زیر از کدام الگوی گرامری تبعیت میکند؟ (در قسمت to be back by)

Did she plan to be back by breakfast? No, she didn’t plan to be back by breakfast.


این تاپیک مربوط به درس« مکالمه فعالانه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « تز، به سوی نجات »

2 Likes

back = adverb/adjective
= return

did she want to eat the chicken?

did she plan to return?

did she plan to be back by this time?

2 Likes

از پاسخ شما سپاسگزارم

1 Likes