تالار زبانشناس

چرا quit قبل از an اومده روی زبون بهتر میچرخه بعدش بیاد


این تاپیک مربوط به اپیزود« Like riding a bike » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « زبان انگلیسی روزمره ی ما »

1 Likes

دستور گرامریه.

مثل:

Quite an interesting question

1 Likes