تالار زبانشناس

ارزیابی کتاب مدارسی که ما را کند ذهن میکند

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از کتاب « مدارسی که ما را کند ذهن میکند » نرم افزار «زیبوک» است.
توضیح مختصری از این دوره:
With over 70,000 copies of the first edition in print, this radical treatise on public education has been a New Society Publishers’ bestseller for 10 years! Thirty years in New York City’s public schools led John Gatto to the sad conclusion that compulsory schooling does little but teach young people to follow orders like cogs in an industrial machine. This second edition describes the wide-spread impact of the book and Gatto’s guerrilla teaching.
سطح: 6

کتاب به لحاظ محتوا عالی بود
رسوا سازی نظام آموزشی ناکارآمد با narration عالی
خوندنش رو به همه توصیه میکنم