تالار زبانشناس

معنی کلمه headedدرجمله

she would return before midnight and she headed quickly to the palace.


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی سیندرلا » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

Head to somewhere

یعنی رهسپار جایی شدن ، عازم جایی شدن