تالار زبانشناس

تفاوت be going to و حال استمراری

تفاوت این دو ساختار برای صحبت از آینده چی هست؟چه موقع از هرکدوم برای صحبت از اینده استفاده میکنیم؟

1 Likes

هر موقه از قبل برنامه برای کاری داشتی از be going to استفاده کن.

حال استمرای هم با شرط اوردن قید زمان آینده در جمله برای آینده نزدیک استفاده می شه و از قبل براش برنامه نداشتی.

در کل هر دو برا آینده به کار میرن ولی وقتی استفاده میکنی از خر کدوم طرف میفهمه که مفهوم جملت چیه.

1 Likes

حال استمراری یعنی شما درحال انجام دادن کاری هستید

be+verb+ing
I am eating

وقتی در مورد آینده، یا درواقع وقتی که درمورد کاری که قصد انجامش رو دارید حرف می‌زنید

be+going+to do sth
استفاده می‌کنید

I am going to have lunch

4 Likes

ممنون ولی گفته میشه از حال استمراری برای arrangement استفاده میشه یعنی براش برنامه ریزی شده!!

1 Likes

درست گفتن…

1 Likes