تالار زبانشناس

Is got چه ساختاریه

He is got a new hobby

سلام این جمله چه ساختاریه مجهوله؟اگه مجهوله چرا شکل pp فعل get نیومده؟!!!


این تاپیک مربوط به فصل« گربه‌زن » در نرم‌افزار «زیبوک» است. مجموعه: « کتاب های خیلی ساده » کتاب: « زن گربه ای »

1 Likes

مطمئنید he is بوده؟
فکر می‌کنم he has got باید باشه
he’s got اگر بوده درواقع he has به این شکل مخفف نوشته شده

1 Likes