بعد از start فعل به چه صورت میاد

بعد از start فعل به هر دو صورتی که فرمودین میاد یعنی

۱- start + to + infinitive
۲- start + ing

معنیش هم تفاوت چندانی نداره.

مثال:

Things started to work again.

Things started working again.
2 پسندیده