تالار زبانشناس

Seenچی میگه اینجا؟

Have you seen my pen
چرا seeنیومده؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی دبیرستان ابرقهرمان » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی دوم »

2 Likes

سلام چون زمان جمله حال کامله فرمولش هم
Have/ Has+اسم مفعول یا شکل سوم فعله که در اینجا اسم مفعول seeمیشه seen

3 Likes

متشکر دوست گرامی… :rose:

3 Likes