کاربرد و معنی went چیست؟

کاربرد went چیه؟ معنی went چیه؟ کجاها میتونیم ازش استفاده کنیم؟

به طور مثال تو جمله زیر چرا از went استفاده شده:

The cool, blue, magic sunglasses went crack.


این تاپیک مربوط به داستان« پیت گربه و عینک آفتابی جادویی او » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. پکیج: « داستان های مصور صوتی » داستان: « پیت گربه »

2 پسندیده

Go crack :arrow_right: went crack
شکست :arrow_right: شکستن

2 پسندیده

کلمه‌ی went گذشته‌ی ساده‌ی فعل go است. از این فعل می‌توانید در معنای رفتن و ترک کردن استفاده کنید ولی ممکن است با کلمات دیگر همراه شود و فریزال ورب‌های مختلفی را بسازد که معنی رفتن و ترک کردن را تغییر می‌دهد. در ادامه در مورد این فعل بیشتر بخوانید.

معنی فعل went

کلمه‌ی went گذشته‌ی ساده‌ی فعل go است. این فعل در زمان گذشته و برای تمام فاعل‌‌ها به همین صورت استفاده می‌شود. یعنی اگر آن را در زمان گذشته‌ی ساده صرف کنیم، به این شکل است:

I went

you went

he/she/it went

we went

you went

they went

این فعل کاربردهای زیادی در زبان انگلیسی دارد.

اگر به عنوان فعل اصلی استفاده شود ممکن است یکی از معانی زیر را داشته باشد. البته این کلمه معانی متعددی دارد و در ادامه تعدادی از پرکاربردترین‌ها را می‌بینید.

۱. سفر کردن یا حرکت کردن به جای دیگر

We went into the house.

رفتیم داخل خونه.

I went to Paris last summer.

تابستان گذشته به پاریس رفتم.

۲. جایی رفتن برای انجام کاری

We go shopping every Friday night.

هر جمعه شب به خرید می‌رویم.

I’ve never gone skiing.

من هرگز اسکی نرفته‌ام.

۳. ترک کردن یک مکان به خصوص برای رفتن یا سفر کردن به جای دیگر

I really must go.

واقعا باید برم.

She wasn’t feeling well, so she went home early.

حالش خوب نبود برای همین زود به خانه رفت.

۳. شدن

The idea of going grey doesn’t bother me, but I’d hate to go bald.

جوگندمی شدن موها من را آزار نمی‌دهد، اما از طاس شدن متنفرم.

Her father’s going blind.

پدرش داره کور میشه.

۴. درست کار کردن، عمل کردن

Have you any idea why this watch won’t go?

می‌دانید چرا این ساعت کار نمی‌کند؟

Can you help me get my car going?

آیا می‌توانید به من کمک کنید تا ماشینم را راه بیندازم؟

۵. در یک شرایط خاصی باقی ماندن به‌خصوص اگر شرایط ناخوشایندی باشد

In spite of the relief effort, thousands of people continue to go hungry.

با وجود تلاش های امدادی، هزاران نفر همچنان گرسنه هستند.

۶. شروع کردن به انجام دادن یک کار یا استفاده از چیزی

I’ll just connect the printer to the computer and then we’ll be ready to go.

من فقط چاپگر را به کامپیوتر وصل می‌کنم و سپس آماده‌ی شروع کردن خواهیم بود.

این فعل ممکن است در کنار کلمه‌های مختلفی قرار بگیرد و انواع فریزال ورب را بسازد. فریزال ورب‌ها (phrasal verb) افعال چند کلمه‌ای هستند. معمولا دو یا سه کلمه‌ای که همیشه در کنار هم می‌آیند و معنی جدیدی به آن فعل می‌دهند. در ادامه تعدادی از فریزال ورب‌هایی که با فعل Go ساخته می‌شوند می‌بینید. اگر این فعل‌ها را در زمان گذشته‌ی ساده استفاده کنیم به صورت went استفاده می‌شود.

Go after

دنبال کردن یک شی یا یک هدف

Emma went after her dreams and now she is an actress.

اما به دنبال رویاهای خود رفت و اکنون بازیگر است.

Go along

ادامه دادن یک فعالیت

He added funny details to the story as he went along.

او جزئیات خنده‌داری را به داستان اضافه کرد و ادامه داد.

Go along (with)

موافقت کردن، پذیرفتن، از ایده‌ای حمایت کردن

Alex tends to go along with anything his wife says.

الکس تمایل دارد با هر چیزی که همسرش می‌گوید موافقت کند.

Go away

ترک کردن یک مکان، ناپدید شدن، از بین رفتن

We decided to go away for a few days.

تصمیم گرفتیم چند روزی برویم.

The medication should make the pain go away.

دارو باید درد را از بین ببرد.

Go back

برگشتن

Children went back to school after the holidays.

بچه ها بعد از تعطیلات به مدرسه برگشتند.

اما در مورد مثال شما که پرسیدین تو جمله زیر چرا از went استفاده شده:

The cool, blue, magic sunglasses went crack.

در این جمله went crack گذشته‌ی go crack است و به معنی شکستن و ترک برداشتن است.

1 پسندیده