تالار زبانشناس

کمک در ترجمه خیلی فوریە 😭

لطفا در ترجمە این دو صفحە کمک کنیدScreenshot_۲۰۲۰-۱۱-۲۶-۱۲-۰۶-۱۶

4 Likes

سلام خسته نباشید برادر این دوصفحه است :joy:

7 Likes

این مطلب و دوشنبە باید ارائە بدم:cry: دو صفحە در چهار قسمت :blush:

4 Likes

گوگل ترنسلیت بنداز ،جمله بندیهاشو خودت درست کن.

2 Likes

بهش اطمینانی نمیشە کرد

2 Likes

از سایت
Matecat
کمک بگیرین

8 Likes

اما چطور میشە ازش استفادە کرد :sweat:

2 Likes

کار باهاش خیلی راحته…با گوگل کروم وارد سایت میشین…فایلتون رو اپلود میکنین دکمه ترنسلیت رو میزنین صفحه بعد ترجمه‌ای که داده بررسی و ویرایش میکنین

7 Likes