تالار زبانشناس

منفی کردن want

Nobody wanted to play with him. ‘Go away,’ said his brothers and sisters. ‘You’re ugly!’

هیچ کس نمیخواست با اون بازی کنه …

اینجا چه طور wantمنفی شده؟؟ مگه ب این شکل بیاد خواستن نمیشه نباید میگفت wontیا dont میومد؟؟ راهنمایی کنید ممنون میشم


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

چفتش درسته ولی با nobodyبه معنای( هیچکس)نیازی به doو does نیست

2 Likes

Nobody
در واقع نشانه منفی کننده جمله هست و نیازی به شکلهای دیگه نیست

3 Likes

سلام برشما
وقتی nobody در جمله بیادکه به معنی هیچ کس هست فعل جمله دیگه not یابه صورت منفی نمی یادولی در ترجمه به صورت منفی معنی میشه🌹

2 Likes