استفاده از is به جای does?

) Karen’s food does not taste good.Is Karen a good cook? No, Karen is not a good cook.Her food does not taste good

چرا تو این بخش که جمله با does بیان شده .با is سوال شده و دوباره با does جواب داده ؟


این تاپیک مربوط به داستان« داستان 3- کارن یک گربه می گیرد » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

1 پسندیده

این سوال بر اساس مفهوم جمله پرسیده شده:

در جمله داریم:
Karen’s food does not taste good.

غذای کارن مزه ی خوبی نمی ده.

اگر با
Does
بپرسه، سوال به این شکل میشه:
Does Karen’s food taste good?

به معنی: آیا غذای کارن مزه ی خوبی می ده؟!

No, Karen’s food does’t taste good.

ولی اینجا تمرکز سوال جای دیگه ایه، پرسیده:
Is Karen a good cook?!

آیا کارن آشپز خوبی است؟!

که جوابش رو بر اساس مفهومی که از جمله می گیرید باید بدید:
No, Karen is not a good cook.

3 پسندیده