فعل get شده gets?

get چرا درداستان هملت این فعل s گرفته؟

1 پسندیده

زمان حال ساده اس که بعد از اسامی و ضمیر های جایگزین اسم بعد فعل get اسs میاریم

2 پسندیده