تالار زبانشناس

سلام معنیness چیه

. Specificity means, um…specific-ness is what it really means, right?


این تاپیک مربوط به درس« درس واژگان » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « هیجان »

1 Likes

هنوز با Specificity درگیر هستین ؟!!؟ :wink:

پسوند ness یک پسوند اسم ساز هست

از specific اسم ساخته، معنی ش رو هم که پیشتر گفتم

موفق باشین

2 Likes