تالار زبانشناس

Out of it?

and make a lifestyle out of it.
معنی عبارت
Out of it
در این جمله چیه؟


این تاپیک مربوط به فصل« 04.ثبات رمز یادگیری زبان » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. : « انگلیسی با کامبیز » دوره: « 25 اشتباه من در یادگیری زبان »

1 Likes

سلام
در اینجا out of it رو به تنهایی نمیتونیم معنی کنیم
Make sth out of sth یک فعل عبارتی یا phrasal verb هست
که اینجا به معنای تبدیل هست

1 Likes