تالار زبانشناس

ضمیر در وسط جمله

سلام این دوتا جمله فرقی دارن ؟
Do you want i stay?
Do you want me to stay?


این تاپیک مربوط به فصل« فصل 04 » در نرم‌افزار «زیبوک» است. مجموعه: « کتاب های خیلی ساده » کتاب: « زورو »

1 Likes

جمله اولی غلطه باید از ضمیر مفعولی meاستفاده بشه

2 Likes