تالار زبانشناس

تفاوت بین دوکلمه hater و critics و معنی عبارت زیر

بادرود
ترجمه دوکلمه haters و critics وتفاوت انها چیست؟ ترجمه جمله زیر ومقایسه دو کلمه فوق مورد نظر میباشد.
you draw a little heart on top of each of your I’s whenever you’re writing. You’re one of these super cheerful people that you put little hearts above the letter I whenever you write.

1 Likes

سلام معنی haterمیشه متنفر و معنی criticمیشه نقاد ولی در جمله زیرش این کلمات رو نمبینم

1 Likes