تالار زبانشناس

این گرمر رو کسی میشناسه؟

Smell is the most underrated of our senses

بعد از صفت از of استفاده شده. کسی این گرمر رو جایی دیده یا اسمشو میدونه یا لینکی میشناسه توضیح بده؟

2 Likes

سلام، اور درباره superlative adjectives اطلاع دا‌شته باشید ما به این صورت داریمون. مثلا

He is the tallest in our class

She is the most beautiful in the city

ما میتونیم بعد صفتمون اسم هم بیاریم

She is the most beautiful girl in their city

4 Likes

@daydream3r

2 Likes

3 Likes

2 Likes

Here you go…

2 Likes

So many thanks​:ok_hand::ok_hand: I didn’t even know about those practical IELTS books

2 Likes