تالار زبانشناس

خاطره ی بامزه و جالب مستر بین

be the spitting image of somebody
کپی برابر اصل کسی بودن
to look extremely similar to someone
:blush::slight_smile:

8 Likes