تالار زبانشناس

معنی swung در جمله زیر (و معنی کل جمله)

I swung (the bat) and missed

1 Likes

گذشته
Swing
هست به معنی یه چرخی خورد
میگه بت یه چرخی خورد و ناپدید شد

3 Likes